Syrupt: New Chess Territory

Production team produced Wang Yizhen, the total system, the total planner, the total plan, the cattle Writer Musi Wang Jiayu Tian Kai Lin Pei Wang Wang Jiawei Tongjie Packaging Yan Xueheng Wang Jiayu Wang Jiayu Yan Xue Hengtian Kai Kai Ji Sudden Sound Production Sound Production Su Yang Lu Yang Enjoyment Technology (Beijing) Co., Ltd. Prince of Zhao Didi Han Lu Qiang Wang Dai Tian Picture Photography Li Feng Liu Wei Liu Wei Yan Design Liu Yao Zhang Zhi Lei Wang Qi Zuang Gang.